พระภายใน

          ทุกอย่างกำลังดำเนินไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคุ้นชินตั้งแต่วัยเด็กจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

          ใครที่สามารถปรับตัวได้นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ก็จะสามารถพอประคองตนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินไปได้

 

          ส่วนใครที่ยังคิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม หรือพยายามฉุดรั้งทุกอย่างให้เหมือนเดิม ก็คงจะต้องพบกับความยุ่งยากลำบากในช่วงเวลานี้เป็นธรรมดา

 

          สำหรับท่านที่มีความโน้มเอียงมาในทางธรรมเป็นพื้นนิสัย หรือสนใจในทางศาสนา ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาให้พวกเรา “ย้อนกลับคืนหรือกลับมาสู่ตัวเอง”ให้มากเป็นพิเศษ

 

          บางทีสำหรับบางคนอาจต้องหันกลับไปอ่านหนังสือนิตยสาร “โลกทิพย์”เพื่อย้อนกลับคืนหรือฟื้นฟูศรัทธาที่เคยมีมาก่อน บางท่านที่สนใจพระไตรปิฎกหรืออยากค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบวิชาการ ก็อาจไปอ่าน “พุทธธรรม” ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ซึ่งท่านเรียบเรียงไว้เป็นมรดกอันเยี่ยมยอดในวงการพระพุทธศาสนา

 

          บางท่านอาจต้องกลับไปอ่าน “คู่มือมนุษย์”ของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเป็นการนำบุคคลเข้าถึงภูมิปัญญาแห่งการพ้นทุกข์แบบไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์นำศรัทธา บางท่านอาจค้นพบคำตอบชีวิตของตัวเองแล้วว่าตัวเรานี้เกิดมาทำอะไร

 

          อย่างที่เคยกล่าวไว้หลายครั้งว่า ในเมื่อเราไม่อยู่ในฐานะจะทำอะไรได้ การสนใจในข่าวคราวพระสงฆ์อันเป็นพระภายนอก ย่อมจะมีแต่ความหม่นหมองใจมากกว่า เราทั้งหลายจึงควรที่จะมาสนใจกับ “พระภายใน” คือการดำรงจิตอยู่ในกุศล อันได้แก่การภาวนา

 

          พระภายในนี้สำคัญยิ่งกว่า เพราะทำให้ใจเบาสบายดุจเมฆลอยอยู่กลางท้องฟ้า มีกำลังใจมั่นคงหนักแน่นดุจพื้นพสุธา และกล้าแกร่งดุจหินผา มั่นใจในการสร้างความดีและบากบั่นพากเพียรบำเพ็ญบารมีตลอดไป

 

คุรุอตีศะ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑