ประวัติเกพลิตา

เกพลิตาโพธิวิหารเกพลิตาโพธิวิหาร

     เกพลิตาโพธิวิหาร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนยุคใหม่ ที่ต้องการความสงบและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยไม่เน้นการปฏิบัติตามรูปแบบที่มีอยู่โดยทั่วไป แต่เน้นการปฏิบัติโดยการเจริญสติปัฏฐานสอดคล้องกลมกลืนไปกับการผลัดเปลี่ยน อิริยาบถตามปกติธรรมชาติ ความเคร่งครัดในการปฏิบัติคือการดูกาย ดูใจของตนเองบ่อยๆเนืองๆ ตลอดทั้งวันจนกว่าจะถึงเวลานอนหลับพักผ่อน

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านคุรุอตีศะเกี่ยวกับท่านคุรุอตีศะ

     “คุรุอตีศะ” เป็นชื่อที่ใช้ในการประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระมหาภาวศุทธิ์ เทวธมฺโม ป.ธ. ๙  ในฐานะครูผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งเกพลิตาโพธิวิหาร ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

     ท่านคุรุอตีศะ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ณ บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว อันเป็นสถานที่ก่อตั้งเกพลิตาโพธิวิหารในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาวหลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว

     หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว  เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวทั้งก้อน จากเมืองมัณฑะเลย์  ประเทศพม่ามีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อหยกขาว”  เป็นพระพุทธรูปปางโลกธาตุ  ซึ่งหมายถึงเป็นที่รวมแห่งธาตุกายสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของโลก  หน้าตักกว้าง  ๕  เมตร  ความสูง  ๖  เมตร  ในพระอิริยาบถประทับนั่งแผ่พลังแห่งความเมตตากรุณาและประทานพรแก่ผู้น้อมกาย วาจา ใจ เคารพกราบไหว้  เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีเทพยดารักษา  ๑๖  องค์

อ่านเพิ่มเติม...