น้อมสักการะ พระพุทธรัตนสราบูรพาสิริ (หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว) ด้วยเศียรเกล้า

น้อมสักการะ

พระพุทธรัตนสราบูรพาสิริ (หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว)

ด้วยเศียรเกล้า

 

น้อมสักการะ พระพุทธรัตนสราบูรพาสิริ (หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว) ด้วยเศียรเกล้า