ความหมายของคำว่า เกพลิตา

เกพลิตา

“เกพลิตา”  ออกเสียงว่า “เก – พะ – ลิ – ตา”
มีความหมายว่า “ความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง”


       “เกพลิตา” เป็นศัพท์บาลีชั้นสูง ซึ่งกล่าวถึงสภาวธรรมในระดับเดียวกันกับคำว่า “อนัตตา” “อิทัปปัจจยตา”  “สุญญตา”และ “อตัมมยตา


       “เกพลิตา” ในอีกชื่อหนึ่งคือ “ไกวัลยธรรม” ได้อัญเชิญคำนี้มาเป็นชื่อในการก่อตั้งเกพลิตาโพธิวิหาร   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗  โดยได้เรียกสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกว่า “สวนเกพลิตา ดินแดนอันสงบและร่มเย็นแห่งธรรม” ก่อนวิวัฒนาการมาตามลำดับ จนกลายมาเป็น “เกพลิตาโพธิวิหาร”ในปัจจุบัน


        “เกพลิตาโพธิวิหาร” เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระโลกธาตุหยกขาว” ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า “พระพุทธรัตนสราบูรพาสิริ” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปอันเป็นมิ่งมงคลแห่งเบื้องบูรพาของจังหวัดสระแก้ว” นับตั้งแต่วันที่ ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓